Консультация "Коррекция плоскостопия" - /Gnomiki/korrekcija_ploskostopija.docx

Консультация "Красивая осанка" - /Gnomiki/krasivaja_osanka.docx

Консультация "Закаливание в семье" - /Gnomiki/zakalivanie_v_seme.docx

Консультация "Роль родителей в укреплении здоровья детей..." - /Gnomiki/rol_roditelej_v_ukreplenii_zdorovja_detej.docx